Budget Vote Results

Budget Yes-1597 No-720
Transportation Yes-1505 No-811
Ann Bush-1661
Robin Johnson-1652
David Willson-1649
Leslie Elliott- 1576